Реквизиттер

«Эндаумент КАЗГЮУ» Корпоративтік Қоры
БСН 160340000295
ИИК: KZ76914012203KZ006UJ – KZT
KZ67601A871001360331 – USD
KZ88601A871001360341 – EUR

Кбе 18
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БИК: SABRKZKA

Төлем мақсаты: капиталды толықтыруға қайырымдылық жасау
______________________________________________________________________________________________